Tuesday, April 2, 2019

How to improve my running

Trong sự bối rối về việc tiếp đất bằng gót, giữa bàn chân hay đầu bàn chân thì tốt, mình đã tìm ra bài viết này
https://runnersconnect.net/heelstriking-running-cadence/
Và một series bài viết về cadence
https://www.polar.com/blog/what-is-running-cadence/
https://fellrnr.com/wiki/Cadence
https://www.scienceofrunning.com/2010/11/speed-stride-length-x-stride-frequency.html?v=e14da64a5617

No comments:

Post a Comment